Εκπαιδευτές

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και ορίζουν τα ελάχιστα όρια απαιτούμενης ποσότητάς τους, ώστε να αρχίσει η διασκαλία δεξιοτήτων. Για τα εργαστηριακά και μικτά μαθήματα συντάσσουν φύλλο πληροφοριών, εφόσον δεν έχουν εκδόσει σημειώσεις τους και φύλλο έργου. Αντίγραφα καταθέτουν στην γραμματεία του ΙΕΚ.

Περισσότερα...

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Β' 3276 - 23/12/2013 καθορίστηκε η ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
FileDescriptionLast modified
Download this file (amoives_ekp.pdf)fek_2013_3276bΚαθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ Σχολή προπονητών αντισφαίρισης (ΦΕΚ Β' 3276/2013)2017-03-14 08:22

O τρόπος στελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου, για την επιλογή τους στα ΔΙΕΚ υποβάλλεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρεχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο ΙΕΚ που δήλωσαν στην αίτησή τους και κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανα Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, Εμπειροτέχνες), τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανα εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δομές δια βίου μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.